ΧΗΜΕΙΑ

Γενικές πληροφορίες:
Η χημεία είναι μια επιστήμη που ασχολείται με την ύλη, τα χημικά φαινόμενα και με όλες τις χημικές αντιδράσεις. Έχει άμεση εφαρμογή σε διάφορους τομείς – ιατρική, φαρμακευτική, θετικές επιστήμες – με πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση, βιομηχανία και έρευνα.

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Το υλικό που παρέχουμε στους μαθητές είναι άρτια καταρτισμένο και εμπλουτισμένο με τις τελευταίες αλλαγές στην ύλη διδασκαλίας, περιέχει ασκήσεις όλων των επιπέδων, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο πολύπλοκες, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των μαθητών διαφορετικών επιπέδων, αποκτώντας τις βάσεις για βελτίωση και κατάκτηση του προσωπικού στόχου του καθενός. Η επίλυση ασκήσεων γίνεται τόσο στο σπίτι ατομικά από τους μαθητές αλλά κυρίως στην τάξη για καλύτερη επεξήγηση και καθοδήγηση. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν οι μαθητές αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Μέσω της συνεχής επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς εξασφαλίζεται μια συλλογική προσπάθεια επιτυχίας. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι η απόδειξη για την προσπάθεια που καταβάλλεται. Τα μαθήματα ξεκινούν 1η Αυγούστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο 1:
Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία, διέγερση και υβριδισμός του ατόμου του άνθρακα, εμπειρικός τύπος, μοριακός τύπος, ομόλογες σειρές, ονοματολογία οργανικών ενώσεων, συντακτική και στερεοχημική ισομέρεια, διαμοριακές δυνάμεις έλξης.

Κεφάλαιο 2:
Φασματοσκοπικές μεθόδοι, φασματοσκοπία υπερύθρου (IR) και πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR).

Κεφάλαιο 3:
Αλκάνια: Φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκανίων.

Κεφάλαιο 4:
Αλκένια-Αλκίνια: Φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκενίων και αλκινίων, τρόποι παρασκευής.

Κεφάλαιο 5:
Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες. Δομή του Βενζολίου, ονοματολογία και ταξινόμηση αρωματικών ενώσεων, παρασκευές βενζολίου, αντιδράσεις αρωματικής ηλεκτρονιοφίλης υποκατάστασης, φυσικές ιδιότητες τολουολίου, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αρωματικού πυρήνα.

Κεφάλαιο 6:
Υδροξυενώσεις: φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκοολών, παρασκευές μονονθεών κορεσμένων αλκοολών.

Κεφάλαιο 7:
Καρβονυλικές ενώσεις: φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκοολών

Κεφάλαιο 8:
Καρβοξυλικά οξέα: φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκοολών

Γενικές πληροφορίες:
Ο πρώτος θεματικός άξονας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Χημείας Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης είναι η Στοιχειομετρία (Μοριακότητα, αραίωση διαλυμάτων κ.α).
Στο κεφάλαιο της Θερμοχημείας η ύλη εστιάζεται κυρίως στις Μεταβολές της Ενέργειας των αντιδράσεων και συγκεκριμένα στην Αρχή διατήρησης της Ενέργειας. Ακολούθως, στη Χημική Κινητική μελετάται η μέση ταχύτητα αντίδρασης, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης και στη «Χημική Ισορροπία», έμφαση δίνεται στο να κατανοούν οι μαθητές την έννοια της χημικής ισορροπίας, να προβλέπουν και να προτείνουν τρόπους μετακίνησης της θέσης ισορροπίας με εφαρμογή της «Αρχής του Le Chatelier».
Στο κεφάλαιο «Υδατικά Διαλύματα Ηλεκτρολυτών» η διδασκαλία επικεντρώνεται στη κατανόηση της έννοιας του ηλεκτρολύτη, το νερό ως ηλεκτρολύτης, πεχά (pH), ρυθμιστικά διαλύματα. Μεγαλύτερη έκταση δίνεται στη μελέτη του κεφαλαίου Οξέα και Βάσεις και με τη μελέτη των τροχιακών βάσει της Θεωρίας VSEPR (τροχιακά s,p,d,f, σχηματισμό δεσμών, γεωμετρικά σχήματα μορίων κ.α.). Ακολούθως, στη θεματική της ποσοτικής ανάλυσης, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν με εργαστηριακές πρακτικές και να αναπτύξουν κριτική σκέψη που αφορά σε πειραματικές διαδικασίες.

Στόχος της χρονιάς:
Στόχος του μαθήματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για τα διαγωνίσματα και τις τελικές εξετάσεις, καθώς και η πλήρης κατανόηση της διδακτέας ύλης. Βρισκόμαστε δίπλα στον κάθε μαθητή και προσπαθούμε να κάνουμε το μάθημα κατανοητό και ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές. Τέλος σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να παθιαστούν με αυτό το αντικείμενο αφού είναι κάτι που οι ίδιοι επέλεξαν και είναι απαραίτητο γιατί τους ανοίγει πολλές πόρτες σε Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος πραγματοποιείται με την χρήση λευκοπίνακα και σημειώσεων. Το υλικό για κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει την θεωρία του κάθε κεφαλαίου, ασκήσεις για εμπέδωση και κατανόηση της θεωρίας αυτής. Επιπλέον περιλαμβάνει λυμένα παραδείγματα και αρκετές ασκήσεις όλων των επιπέδων δυσκολίας. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου λύνονται ασκήσεις από παλιά γραπτά και διαγωνίσματα, έτσι ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι.
Ο τρόπος με τον οποίο δομείται το εκπαιδευτικό υλικό που δίνουμε στους μαθητές μας, τους βοηθά στο να οργανώνουν το διάβασμα τους πιο γρήγορα και εύκολα και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε όλους τους μαθητές, από τους πιο αδύνατους μέχρι και τους πλέον άριστους.
Για κάθε κεφάλαιο δίνονται ειδικά τυπολογία με όλες τις βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ένας μαθητής. Τα συγκεκριμένα τυπολόγια έχουν συμπιεσμένα όλα τα δεδομένα που χρειάζεται ο μαθητής για να μπορεί να λύσει όλου του είδους τις ασκήσεις.
Σε διαγωνίσματα γίνονται επαναληπτικά μαθήματα για τυχόν απορίες και επίλυση περισσότερων ασκήσεων, έτσι ώστε ο μαθητής να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Κύριο μέλημα μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα από τον κάθε μαθητή γι’ αυτό τον λόγο πραγματοποιούνται συχνές επαναλήψεις και
δειγματικές γραπτές εξετάσεις. Επίσης διεξάγουμε έξτρα μαθήματα κυρίως το Σαββατοκύριακο, στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα για ακόμη καλύτερη προετοιμασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο 1:
Μοριακότητα Διαλυμάτων, παρασκευή και αραίωση διαλυμάτων, μετατροπή περιεκτικότητας % σε μοριακότητα.

Κεφάλαιο 2:
Θερμοχημεία, μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές αντιδράσεις, ενθαλπία.

Κεφάλαιο 3:
Χημική κινητική, θεωρία συγκρούσεων, ταχύτητα αντίδρασης, παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης.

Κεφάλαιο 4:
Χημική Ισορροπία, έννοια της χημικής ισορροπίας, απόδοση αντίδρασης, παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης.

Κεφάλαιο 5:
Ηλεκτρολύτες, διάσταση-ιοντισμός, ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες.

Κεφάλαιο 6:
Οξέα και βάσεις κατά Bronsted-Lowry, κοινές ιδιότητες οξέων, αντιδράσεις εξουδετέρωσης, επίδραση οξέων σε μέταλλα, κοινές ιδιότητες βάσεων, αμφολυτικός χαρακτήρας υδροξειδίων των μετάλλων, στοιχειομετρικοί υπολογισμοί.

Κεφάλαιο 7:
Υδατικά διαλύματα ηλεκτρολυτών, ιονικό γινόμενο του νερού, διαλύματα οξέων-βάσεων, pH και pOH, Σταθερά Ιοντισμού Κοξ και Κβ, υδρόλυση αλάτων.

Κεφάλαιο 8:
Ποσοτική ανάλυση, οξυμετρία, αλκαλιμετρία, καμπύλες ογκομέτρησης.

Κεφάλαιο 9:
Οξειδοαναγωγή – Υπερμαγγανομετρία

Κεφάλαιο 10:
Τροχιακά, θεωρία διέγερσης, κβαντικοί αριθμοί.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Γενικές πληροφορίες:
Η ύλη της Χημείας Α’ Λυκείου, εστιάζεται σε θέματα Γενικής Χημείας, τα οποία  εξετάζονται σε μεγαλύτερο βάθος ως προς την έκταση και το περιεχόμενο σε σχέση με την ύλη της Β ‘ Γυμνασίου. Η διδακτέα ύλη έχει ως αφετηρία την «ατομική θεωρία» και τη λεπτομερή μελέτη των χημικών δεσμών.  Επιπλέον, στην ύλη της Α’ Λυκείου εξετάζεται η έννοια της «ποσότητας» στη  Χημεία (σχετικές μάζες, mol, γραμμομοριακός όγκος και στοιχειομετρία αντιδράσεων), και τα διαλύματα (Παρασκευή μιγμάτων/ διαλυμάτων,  διαλυτότητα, περιεκτικότητα).
Τέλος, οι μαθητές της Α’ Λυκείου θα πρέπει να κατανοούν βασικές έννοιες της Οργανικής Χημείας (οργανικές ενώσεις, ταξινόμηση, ομόλογες σειρές, κορεσμένες/ακόρεστες, ομόλογες σειρές: αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, αλκοόλες, ονοματολογία, φυσικές ιδιότητες, ορυκτά καύσιμα, βιομόρια κ.α.).

 

Στόχος της χρονιάς:
Στόχος του μαθήματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για τα διαγωνίσματα και τις τελικές εξετάσεις, καθώς και η πλήρης κατανόηση της διδακτέας ύλης. Βρισκόμαστε δίπλα στον κάθε μαθητή και προσπαθούμε να κάνουμε το μάθημα κατανοήτο και ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές.

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος πραγματοποιείται με την χρήση λευκοπίνακα και σημειώσεων. Το υλικό για κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει την θεωρία του κάθε κεφαλαίου, ασκήσεις για εμπέδωση και κατανόηση της θεωρίας αυτής. Επιπλέον περιλαμβάνει λυμένα παραδείγματα και αρκετές ασκήσεις όλων των επιπέδων δυσκολίας. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου λύνονται ασκήσεις από παλιά γραπτά και διαγωνίσματα, έτσι ώστε οι μαθήτες να είναι έτοιμοι.
Ο τρόπος με τον οποίο δομείται το εκπαιδευτικό υλικό που δίνουμε στους μαθητές μας, τους βοηθά στο να οργανώνουν το διάβασμα τους πιο γρήγορα και εύκολα και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε όλους τους μαθητές, από τους πιο αδύνατους μέχρι και τους πλέον άριστους.
Για κάθε κεφάλαιο δίνονται ειδικά τυπολογία με όλες τις βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ένας μαθητής. Τα συγκεκριμένα τυπολόγια έχουν συμπιεσμένα όλα τα δεδομένα που χρειάζεται ο μαθητής για να μπορεί να λύσει όλου του είδους τις ασκήσεις.
Σε διαγωνίσματα γίνονται επαναληπτικά μαθήματα για τυχόν απορίες και επίλυση περισσότερων ασκήσεων, έτσι ώστε ο μαθητής να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Κύριο μέλημά μας είναι να βρίσκομαστε δίπλα από τον κάθε μαθητή γι’ αυτό τον λόγο πραγματοποιούνται συχνές επαναλήψεις και
δειγματικές γραπτές εξετάσεις. Επίσης διεξάγουμε έξτρα μαθημάτα κυρίως το Σαββατοκυρίακο, στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα για ακόμη καλύτερη προετοιμασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο 1:
Εισαγωγή στην ατομική θεωρία, δομικά σωματίδια της ύλης, δομή ατόμου, ατομικός και μαζικός αριθμός, φορτίο υποατομικών σωματιδίων, ισότοπα, ηλεκτρονιακή δομή ατόμων.

Κεφάλαιο 2:
Παρατήρηση χημικών αντιδράσεων, ερμηνεία και ανάλυση τους, εξαγωγή συμπερασμάτων.

Κεφάλαιο 3:
Χημικός Δεσμός: Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός

Κεφάλαιο 4:
Στοιχειομετρία: Σχετική ατομική και μοριακή μάζα mol, Γραμμομοριακός όγκος, Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί.

Κεφάλαιο 5:
Διαλύματα, Διαλυτότητα, Περιεκτικότητες διαλυμάτων, Παρασκευή Διαλυμάτων.

Κεφάλαιο 6:
Οργανική Χημεία: Εισαγωγή και ταξινόμηση οργανικών ενώσεων, Αλκάνια, Αλκένια, Αλκίνια, Αλκοόλες, Φυσικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων, Καύση υγραερίου.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Στο φροντιστήριο διδάσκεται το μάθημα χημείας μέσω άρτια καταρτημένου υλικού, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Γίνεται επίλυση ασκήσεων, δίνονται ασκήσεις για παράδοση στο επόμενο μάθημα και για διόρθωμα από τον καθηγητή στο σπίτι. Υπάρχει συνεχείς ενημέρωση των γονιών των μαθητών, καθώς και προσωπική βοήθεια και υποστήριξη στους μαθητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο 1:
Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων, νόμος περιοδικότητας, ομάδες, περιόδοι, εντοπισμός μετάλλων – αμετάλλων στον περιοδικό πίνακα.

Κεφάλαιο 2:
Γραφή και ονοματολογία τύπων οξέων, βάσεων, αλάτων και οξειδίων. Γραφή χημικών τύπων με πολυατομικά ιόντα.

Κεφάλαιο 3:
Οξέα και βάσεις στην καθημερινή ζωή, επίδραση οξέων και βάσεων στο χρώμα των δεικτών, επίδραση οξέων σε μέταλλα και ανθρακικά άλατα, οξέα και βάσεις κατ’ Arrhenius. Έννοια του pH.

Κεφάλαιο 4:
Χημική αντίδραση εξουδετέρωσης και εφαρμογές της αντίδρασης εξουδετέρωσης στην καθημερινή ζωή.

Κεφάλαιο 5:
Άλατα, ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα άλατα.

Κεφάλαιο 6:
Αλκάλια και χαρακτηριστικά τους, τρόποι φύλαξης τους και η αντίδραση τους με το νερό.

Κεφάλαιο 7:
Δραστικότητα μετάλλων και κράματα.

Κεφάλαιο 8:
Αλογόνα και φυσικές ιδιότητες τους.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος:
Στο φροντιστήριο διδάσκεται το μάθημα χημείας μέσω άρτια καταρτημένου υλικού, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Γίνεται επίλυση ασκήσεων, δίνονται ασκήσεις για παράδοση στο επόμενο μάθημα και για διόρθωμα από τον καθηγητή στο σπίτι. Υπάρχει συνεχείς ενημέρωση των γονιών των μαθητών, καθώς και προσωπική βοήθεια και υποστήριξη στους μαθητές.

 


ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο 1:
Συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού και της ανθρωπότητας. Εφαρμογές της Χημείας στην καθημερινή ζωή.
Γνωριμία με το εργαστήριο, γνωριμία και ονομασία των οργάνων του εργαστηρίου, γνωριμία με κανόνες ασφαλείας στο εργαστήριο.

Κεφάλαιο 2:
Μείγματα στην καθημερινή ζωή, ομογενή-ετερογενή μείγματα, ιδιότητες μειγμάτων.
Μέθοδοι διαχωρισμού μειγμάτων στα συστατικά τους π.χ. απόχυση, απόσταξη, φυγοκέντρηση, χρωματογραφία κτλ.

Κεφάλαιο 3:
Διαλύματα και ερμηνεία των εκφράσεων περιεκτικότητας.

Κεφάλαιο 4:
Ηλεκτρολυτική διάσπαση νερού και πειραματική ανίχνευση των αερίων που εκλύονται κατά τη διαδικασία.

Κεφάλαιο 5:
Ονομασία χημικών στοιχείων, χημικών ενώσεων.

Κεφάλαιο 6:
Ύλη και σωματίδια που την αποτελούν: άτομα, μόρια, ιόντα. Δομή ατόμου, ατομικός και μαζικός αριθμός, ηλεκτρονιακές στοιβάδες, σθένος ιόντων.

Κεφάλαιο 7:
Χημικός τύπος ως διεθνή γλώσσα χημείας και χημικές αντιδράσεις.

Κεφάλαιο 8:
Ενδόθερμες και Εξώθερμες αντιδράσεις

Κεφάλαιο 9:
Ατμοσφαιρικός αέρας και ρύπανση του.

Έναρξη μαθημάτων: 1η Σεπτεμβρίου

Χρήσιμες πληροφορίες:

  • Αφορούν μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας.
  • Η κατάλληλη ηλικία που μπορούν να ξεκινήσουν είναι από την B’ Λυκείου.
  • Η εξέταση που διδάσκεται στο φροντιστήριο μας είναι: International General Certificate of Secondary Education της εταιρείας Pearson Edexcel.
  • Διαρκεί 1-1.5 χρόνo.
  • Οι μαθητές δίνουν εξέταση σε εργαστηριακό και θεωρητικό επίπεδο.
  • Το μάθημα γίνεται 1 ώρα, 2 φορές την εβδομάδα.

Επίσης, δίνεται αντίγραφο για κάθε κεφάλαιο του βιβλίου στον κάθε μαθητή και όλες οι σημειώσεις και οι ασκήσεις είναι στα αγγλικά. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου λύνονται ασκήσεις. Η ύλη ολοκληρώνεται 3 μήνες περίπου πριν την εξέταση, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για τυχόν απορίες και επίλυση θεμάτων προηγούμενων ετών. Επιπλέον, έξτρα μαθήματα σχεδόν καθημερινά, γίνονται και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Eπικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας